Գյուղատնտեսական կոոպերացիա

Գյուղատնտեսության առջև ծառացած խնդիրների լուծման, մրցունակության բարձրացման տեսանկյունից, առանձնահատուկ կարևորվում է գյուղացիական տնտեսությունների համատեղ գործունեությունը, մասնավորապես` կոոպերատիվների ձևավորման միջոցով:

Կոոպերացիայի խթանման քաղաքականությունն ագրարային ոլորտում վարվող պետական քաղաքականության կարևոր բաղկացուցիչներից է: Վերջինիս մասին են վկայում գյուղատնտեսության ոլորտի պետական քաղաքականության հիմքում դրված մի շարք ուղենշային ծրագրային փաստաթղթերը: Դրանցից են ՀՀ կառավարության ծրագիրը, ՀՀ գյուղի և գյուղատնտեսության 2010-2020թթ. կայուն զարգացման ռազմավարությունը:

Ներկայումս հանրապետությունում գործում է գյուղատնտեսական տարբեր ուղղվածություն ունեցող ավելի քան 400 գյուղատնտեսական կոոպերատիվ, որից 15%-ը գյուղատնտեսական, 84%-ը սպառողական, իսկ 3%-ը՝ արտադրական կոոպերատիվներ են:

Կոոպերատիվների հիմնական ուղղվածությունն է կաթի մթերումն ու հավաքագրումը, պտղաբուծությունը, բանջարաբուծությունը, հացահատիկային մշակաբույսերի աճեցումը, մեղվաբուծությունը, գյուղատնտեսական տեխնիկայի միջոցով ծառայությունների մատուցումը, արոտավայրերի կառավարումը:

Հանրապետությունում գյուղատնտեսական կոոպերացիայի խթանման բնագավառում առանձնակի կարևորվում է.

Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավար­ման և մրցունակության» ծրագիրը, որի հիմնական նպատակն է բարելավել անասնապահական ուղղվածություն ունեցող բարձր լեռնային և սահմանամերձ թիրախային համայնքներում արոտավայրերի և անասնապահության համակարգերի արտադրողականությունն ու կայունությունը (հեռագնա արոտների անցանելիության ապահովում, ջրարբիացման, դեգրադացված արոտների վերականգնում), և ապահովել ընտրված բարձրարժեք ագրոպարենային արժեշղթաներում արտադրվող և շուկայահանվող արտադրանքի ծավալների աճ: Ծրագիրն, ըստ էության, միտված է նաև բնակչության բարեկեցության, ինչպես նաև բնապահպանական անվտանգության բարելավմանը:

«Համայնքների գյուղատնտեսական ռե­սուրս­­ների կառավար­ման և մրցունակության» ծրագրի (ՀԳՌԿՄ, ՀԳՌԿՄ2) շրջանակներում հիմնվել են թվով 189 «Արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոո­պե­րատիվներ, որոնց գործունեության հիմնական նպատակն է արոտավայրերի կառավարման և բարելավման միջոցով բարձրացնել անասնապահության արդյունավետությունը՝ անասնապահական տնտեսությունների եկամուտները:

Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի խորհրդատվական համակարգի միջոցով խորհրդատվական աջակցություն է ցուցաբերվում գործող և նոր ձևավորվող կոոպերատիվներին:

2015 թվականի հունվարից մեկնարկած ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից իրականացվող և Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող «Եվրոպական հարևանության գյուղատնտեսության և գյուղական շրջանների զարգացում (ԵՀԳԳԶԾ/ENPARD) ծրագրի «Եվրո­պական հարևանության գյուղատնտեսության և գյուղի զարգաց­ման» ԵՀԳԳԶԾ (ENPARD) եռամյա ծրագրի շրջանակում հիմնվել է շուրջ 52 գյուղատնտեսական կոոպերատիվ, որից 14-ը վերամշակող կոոպերատիվներ են:

Շիրակի մարզի Բավրա համայնքի «Նոր հատիկ» անվանումը կրող հնդկացորենի վերամշակման կոոպերատիվը (գործարան) միավորում է 28 կոոպերատիվ, իսկ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնքի «ԱՐԾԱՓ-ՀՆԴԿԱՑՈՐԵՆ» Գ/Կ վերամշակող կոոպերատիվը՝ 6 կոոպերատիվ: Ծրագրի շրջանակում հիմնվել են չրի և խոտաբույսերի, ինչպես նաև բարձրարժեք պանրի արտադրության 6-ական արտադրամասեր: Առաջնային արտադրության կոոպերատիվներից 34-ը զբաղվում է բարձրարժեք հացահատիկային մշակաբույսերի (հնդկացորեն, ոսպ, սիսեռ, կտավատ և այլն), 4-ը՝ ոչ ավանդական մշակաբույսերի արտադրությամբ (բրոկկոլի, ծնեբեկ, ֆիզալիս և այլն):

«Եվրոպական հարևանության գյուղատնտեսության և գյուղական շրջանների զարգացում» (ԵՀԳԳԶԾ/ENPARD) ծրագրի շրջանակում և ՊԳԿ-ի կողմից Եվրամիության ֆինանսավորմամբ ստեղծվել է Դոնորների համակարգման հարթակ` www.dcf.am:

Հայաստանում օրգանական գյուղատնտեսությունը խթանելու նպատակով 2015 թվականի սեպտեմբերից մեկնարկել է ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող Օրգանական գյուղատնտեսության աջակցության նախաձեռնություն /ՕԳԱՆ/ դրամաշնորհային եռամյա ծրագիրը, որը համաֆինանսավորվում և իրականացվում է Ավստրիայի զարգացման գործակալության /ԱԶԳ/ կողմից: Ծրագրի հատուկ նպատակներն են Հայաստանում օրգանական արտադրանքի հավելյալ արժևորումը և համապատասխան պետական և մասնավոր սեկտորի հաստատությունների արդյունավետության բարձրացումը, բաղադրիչները` իրավական դաշտի բարելավումը, ֆինանսական աջակցության տրամադրումը և մարքեթինգային գործունեության բարելավումը: Հատուկ ուշադրություն է դարձվել նաև կոոպերատիվներին: 2017 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին ստեղծվել է երկու կոոպերատիվ: Ծրագրի շրջանակներում 4 կոոպերատիվ ստացել է գյուղատնտեսական օրգանական արտադրանքի մշակման համար նախատեսված սարքեր և սարքավորումներ, տնկարկներ և խորհրդատվություն` ագրոտեխնոլոգիաների և շուկաների վերաբերյալ: Ներկայումս բոլոր կոոպերատիվները դիմել են հողատարածքների օրգանական հավաստագրմանը:

Հայաստանում կոոպերատիվ շարժման խթանումը մեծապես կնպաստի գյուղատնտեսության ոլորտում էական առաջընթացի ապահովմանը` գյուղական բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը և գյուղական բնակավայրերի զարգացմանը:

Կոոպերացիայի գաղափարի արմատավորման փորձը վկայում է, որ կոոպերատիվները Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում, այնուամենայնիվ, լուծում են որոշակի խնդիրներ, ինչպիսիք են՝ գյուղմթերքի իրացման դժվարությունների հաղթահարումը, գյուղտեխնիկայի շահագործումը, վառելանյութերը, սերմերը, պարարտանյութերը և այլ ռեսուրսները ֆերմերի համար մատչելի դարձնելը:

Իրավա-օրենսդրական դաշտ

սպառողական կոոպերատիվ («Սպառողական կոոպերացիայի մասին» ՀՀ օրենք, «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք»),

գյուղատնտեսական կոոպերատիվ («Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին» ՀՕ-190-Ն ՀՀ օրենք),

արտադրական կոոպերատիվ («Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք»)

գյուղատնտեսական կոոպերատիվների անդամների ռեեստրի վարման կարգը և պահանջները (ՀՀ կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1187-Ն որոշում)

Տեղեկատվական նյութեր

«Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ /«Միասին աշխատելու օգուտն ու հմայքը» գրքույկ` ԵՀԳԳԶԾ/ENPARD ծրագրի» Տեխնիկական օժանդակություն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը» բաղադրիչի շրջանակում «Կոոպերատիվ մարկետինգ» ուսուցման ձեռնարկ

ՀաՃախ տրվող հարցեր

ԵՄ արտահանում ԵՄ «GSP+» REX միջոցով

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 542503 (+374 11) 530 333 (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00