Գլխավոր

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գնումների գործընթաց

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի կարիքների համար իրականացվող գնման ընթացակարգերին առնչվող փաստաթղթերը հրապարակվում են http://gnumner.am/ և http://azdarar.am/ էլեկտրոնային կայքերում:

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ներբեռնել 552.79 KB

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ներբեռնել 320.01 KB

ՀՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ ՀՀ ԷՆ-ԲՄԱՊՁԲ-19/1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ /2020թ․

Հրավեր

Պայմանագիր

Համաձայնագիր

Ներբեռնել 804.79 KB

ՀՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ ՀՀ ԷՆ-ԳՀԱՊՁԲ-19/44 ծածկագրով /2020թ․

Հրավեր

Պայմանագիր

Պայմանագիր

ՀՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԵՎ ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ ՀՀ ԷՆ-ԳՀԱՊՁԲ-19/45 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ /2019թ․

Հրավեր

Պայմանագիր

Պայմանագիր

ՀՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԿՆԻՔՆԵՐԻ և ԴՐՈՇՄԱԿՆԻՔՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ ՀՀ ԷՆ_ԳՀԱՇՁԲ-19/36 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ /2019թ․

Պայմանագիր

Պայմանագրեր

Բացման նիստի արձանագրություն

Ներբեռնել 243.38 KB

Գրասենյակային հաշվողական սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների մատուցում / ՀՀ ՏԶՆՆ-ԳՀԾՁԲ-19/18 /2019թ․

Պայմանագիր

Պայմանագիր

Արձանագրություն

Սարքերի և սարքավորումների մատակարարում / ՀՀ ՏԶՆՆ-ԳՀԱՊՁԲ-19/35 /2019թ․

Պայմանագիր

Պայմանագիր

Արձանագրություն

Վերելակների վերանորոգման և պահպանման ծառայությունների մատուցում / ՀՀ ՏԶՆՆ-ԳՀԾՁԲ-19/7 /2019թ․

Պայմանագիր

Պայմանագիր

Արձանագրություն

Ներբեռնել 988.12 KB

Թերթերի բաժանորդագրման ծառայությունների մատուցում / ՀՀ ՏԶՆՆ-ԳՀԾՁԲ-19/8 /2019թ․

Պայմանագիր

Պայմանագիր

Արձանագրություն

Աշխատակազմի զարգացման ծառայության մատուցում / ՀՀ ՏԶՆՆ-ԳՀԾՁԲ-19/33 /2019թ․

Պայմանագիր

Արձանագրություն

Ներբեռնել 791.31 KB

Հրավեր

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ և ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ/ ԱՆՏԵՆԱՅԻՆ ԷՏԱԼՈՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ/ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ ՀՀ ՏԶՆՆ-ԳՀԾՁԲ-19/14 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ /2019թ․

Պայմանագիր

Ներբեռնել 946.35 KB

Ընթացակարգի արձանագրություն

Բացման նիստի արձանագրություն

Ներբեռնել 259.56 KB

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ և ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵՔՍՏԻԼԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ/ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ ՀՀ ՏԶՆՆ-ԳՀԾՁԲ-19/24 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ /2019թ․

Պայմանագիր

Հրավեր

Բացման նիստի արձանագրություն

Ներբեռնել 242.87 KB

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ և ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ/ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ/ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ ՀՀ ՏԶՆՆ-ԳՀԾՁԲ-19/12 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ /2019թ․

Պայմանագիր

Բացման նիստի արձանագրություն

Ներբեռնել 234.36 KB

Հրավեր

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ ՀՀ ՏԶՆՆ-ԳՀԾՁԲ-19/20 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ /2019թ․

Պայմանագիր

Բացման նիստի արձանագրություն

Ներբեռնել 234.36 KB

Հրավեր

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ ՀՀ ՏԶՆՆ-ԷԱԱՊՁԲ-19/11 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ /2019թ․

Պայմանագիր

Բացման նիստի արձանագրություն

Ներբեռնել 305.34 KB

Հրավեր

Ներբեռնել 152.65 KB

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՅԼ ՊՈԼԻԳՐԱՖԻԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՏՊԱԳՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ ՀՀ ՏԶՆՆ-ԳՀԾՁԲ-19/19 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ /2019թ․

Պայմանագիր

Ներբեռնել 894.17 KB

Պայմանագիր

Ներբեռնել 978.07 KB

Պայմանագիր

Ներբեռնել 909.92 KB

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԱՐԽԻՎԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ ՀՀ ՏԶՆՆ-ԳՀԾՁԲ-19/23 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ /2019թ․

Պայմանագիր

Ներբեռնել 1009.91 KB

Բացման նիստի արձանագրություն

Ներբեռնել 126.36 KB

Հրավեր

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ և ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` « ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ ՀՀ ՏԶՆՆ-ԳՀԾՁԲ-19/13 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ /2019թ․

Պայմանագիր

Ներբեռնել 867.59 KB

Պայմանագիր

Ներբեռնել 940.61 KB

Բացման նիստի արձանագրություն

Ներբեռնել 316.27 KB

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ և ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ ԵՎ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ ՀՀ ՏԶՆՆԶԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/34 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ /2019թ․

Պայմանագիր

Ներբեռնել 867.59 KB

Պայմանագիր

Ներբեռնել 940.61 KB

Բացման նիստի արձանագրություն

Ներբեռնել 316.27 KB

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ/ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ/ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ ՀՀ ՏԶՆՆ-ԳՀԾՁԲ-19/15 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ /2019թ․

Պայմանագիր

Բացման նիստի արձանագրություն

Ներբեռնել 282.33 KB

Հրավեր

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ, ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ և ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ ՀՀ ՏԶՆՆԶԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/27 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ /2019թ․

Պայմանագիր

Պայմանագիր

Ընթացակարգի արձանագրություն

Ներբեռնել 109.98 KB

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ և ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ/ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ ՀՀ ՏԶՆՆ-ԳՀԾՁԲ-19/3 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ /2018թ․

Համաձայնագիր

Ներբեռնել 466.33 KB

Պայմանագիր

Ընթացակարգի արձանագրություն

Ներբեռնել 104.04 KB

Պետության կարիքների համար վերելակների վերանորոգման և պահպանման ծառայությունների մատուցման հրավեր ՀՀ ՏԶՆՆ-ԳՀԾՁԲ-19/19 ծածկագրով /2018թ․

Համաձայնագիր

Պայմանագիր

Հրավեր

Բենզինի մատակարարում /2018թ․

Համաձայնագիր

Պայմանագիր

Ներբեռնել 491.19 KB

Բացման նիստի արձանագրություն

Ներբեռնել 792.87 KB

ՀՀ ՏԶՆՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/3-17-05» ծածկագրով ընթացակարգ Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի մատակարարում /2017թ․

պայմանագիր

պայամանագիր 1

ընթացակարգի արձանագրություն գրեն.

Ներբեռնել 108.62 KB

ՀՀ ՏԶՆՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-17-03» ծածկագրով ընթացակարգ Տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների մատակարարում /2017թ․

Պայմանագիր

Ընթացակարգի արձանագրություն տնտես.

Ներբեռնել 100.79 KB

Գնային առաջարկ

Ներբեռնել 621.27 KB

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում /2017թ․

պայմանագիր

Ներբեռնել 621.63 KB

ընթացակարգի արձանագրություն

Ներբեռնել 104.06 KB

գնային առաջարկ

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կարիքների համար գարսենյակային հաշվղական սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայության ձեռքբերում /2017թ․

պայմանագիր քարթրիջ 2

Ներբեռնել 678.16 KB

պայմանագիր քարթ

Ներբեռնել 663.96 KB

գանային առաջարկ քարթ

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Շուկայիի վերահսկողության տսչության կարիքների համար դիզելային վառելիքի ձեռքբերում /2017թ․

պայմանագիր բենզին

Ներբեռնել 977.02 KB

գնային առաջարկ բենզին

արձանագրություն

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կարիքների համար ավտոմոքենաների վերանորոգման ծառայության ձեռքբերում /2017թ․

պայմանագիր

արձանագրություն

Ներբեռնել 554.15 KB

Ընթացակարգի արձանագրություն ավտո

Ներբեռնել 105.32 KB

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կարիքների համար տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերում /արտաբյուջե /2017թ․

պայմանագիր 52-17

պայմանագիր 55-17

պայմանագիր 54-17

Բենզինի մատակարարում /2016թ․

ՀՀ ԷՆ-ՇՀԱՊՁԲ 15/1-16-01 ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

ՀՀ ԷՆ-ՇՀԱՊՁԲ 15/1-16-01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Ներբեռնել 214.39 KB

Պետության կարիքների համար բենզինի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԷՆ ՇՀԱՊՁԲ-15/1-16-01-68-16

Պայմանագրերի շրջանակում կազմված հանձնման-ընդունման արձանագրություններ և հաշիվ-ապրանքագրեր

ՀՀ ԷՆ ՇՀԱՊՁԲ-15/1-16-01-68-16 պայմանագրի շրջանակում ձեռքբերված ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրություն և հաշիվ-ապրանքագիր

ՀՀ ԷՆ ՇՀԾՁԲ-15/9-16-02/1-74-16 պայմանագրի շրջանակում ձեռքբերված ծառայության հանձնման-ընդունման արձանագրություն և հաշիվ-ապրանքագիր

ՀՀ ԷՆ ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16-04-80-16 պայմանագրի շրջանակում ձեռքբերված աշխատանքի հանձնման-ընդունման արձանագրություն և հաշիվ-ապրանքագիր

Գրասենյակային հաշվողական սարքերի պահպանում և վերանորոգում /2016թ․

Պետության կարիքների համար գրասենյակային կահույքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր 2

Պետության կարիքների համար գրասենյակային կահույքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր 1

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնման հայտ

Գրասենյակային կահույք /2016թ․

Պետության կարիքների համար գրասենյակային կահույքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր 2

Պետության կարիքների համար գրասենյակային կահույքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր 1

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնման հայտ

Պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայություններ /2016թ․

Պետության կարիքների համար այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր 3

Պետության կարիքների համար այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր 2

Պետության կարիքների համար այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր 1

Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների մատակարարում /2016թ․

Պետության կարիքների համար տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԷՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-16-05/2-85-16

Պետության կարիքների համար տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԷՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-16-05/1-84-16

Պետության կարիքների համար տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԷՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-16-05-83-16

«Համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումների, օժանդակ նյութերի և համակարգչային ծրագրային փաթեթների» ձեռքբերում /2016թ․

Պետության կարիքների համար համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումների, օժանդակ նյութերի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԷՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-16-06/03-89-16

Պետության կարիքների համար համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումների, օժանդակ նյութերի և համակարգչային ծրագրային փաթեթների մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԷՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-16-06/01

Պետության կարիքների համար համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումների, օժանդակ նյութերի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԷՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-16-06/02-87-16

Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի մատակարարում /2016թ․

Պետության կարիքների համար գրասենյակային պիտույքների և գրասենյակային նյութերի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԷՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/3-16-09-108-16

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնման հայտ

Գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Ներբեռնել 217.18 KB

Ավտոպահեստամասերի մատակարարում /2016թ․

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնման հայտ

Պետության կարիքների համար ավտոպահեստամասերի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԷՆ ՇՀԱՊՁԲ-15/6-16-08-109-16

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնման հայտ

Դու կարող ես կանխել կոռուպցիան

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԹԵԺ ԳԻԾ

81-40

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 597 411, (+374 11) 597 254, (+374 11) 297 428, (+374 11) 529 231

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00