Ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց միջոցառում

Հայաստանի Հանրապետությունում մասնավոր ներդրումները խթանելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներդրումային ծրագիր իրականացնող կազմակերպությանը (կամ մեկից ավելի կազմակերպություններին, որոնք դիմել են միասին օժանդակություն ստանալու նպատակով) (այսուհետ՝ շահառու) տրամադրում է օժանդակություն ներդրումային ծրագրի իրականացման համար նախատեսված տարածքն անհրաժեշտ ենթակառուցվածքով ապահովման համար կատարված ծախսերի մասնակի փոխհատուցման ճանապարհով։ Սույն միջոցառման իմաստով ենթակառուցվածքներ են համարվում ճանապարհները, ջրամատակարարման (այդ թվում՝ ոռոգման նպատակով), ջրահեռացման, գազամատակարարման, էլեկտրամատակարարման և հեռահաղորդակցության համակարգերը։

 • Սույն միջոցառման իմաստով ներդրումային ծրագրի ընդհանուր ներդրումների արժեքը ներառում է ներդրումային ծրագրով նախատեսված, իսկ մեկից ավելի կազմակերպությունների` օժանդակություն ստանալու նպատակով միասին դիմելու դեպքում յուրաքանչյուրի ներդրումային ծրագրով նախատեսված համապատասխան գործունեության կազմակերպման համար անհրաժեշտ անշարժ գույքի (չի ներառում ենթակառուցվածքը) կառուցման (այդ թվում՝ վերակառուցման) և հիմնական միջոցների ձեռքբերման (այդ թվում՝ տեղափոխման և տեղադրման, այգիների դեպքում հիմնման՝ տնկման) համար իրականացված ծախսերի հանրագումարը (ներառյալ՝ հարկերը)։
 • Ընդհանուր ներդրումների արժեքում չեն ներառվում ենթակառուցվածքների կառուցման համար կատարված ծախսերը։
 • Ներդրումների ընդհանուր արժեքի հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում միջոցառմամբ սահմանված պայմանագրի կնքումից հետո ներդրումային ծրագրի իրականացման համար կատարված ներդրումների արժեքը։

Օժանդակության տրամադրման պահանջները․

 • Շահառուի կողմից ներդրումային ծրագիրը պետք է իրականացվի Երևան քաղաքի առաջին և երկրորդ կադաստրային գոտուց դուրս տարածքում։
 • Ներդրումային ծրագիրը պետք է ուղղված լինի գյուղատնտեսության (Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թ. սեպտեմբերի 19-ի N 874-Ն հրամանով հաստատված «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» (այսուհետ՝ ՏԳՏԴ) A խումբ), մշակող արդյունաբերության (ՏԳՏԴ C խումբ) կամ ծառայությունների մատուցման (ՏԳՏԴ H 52, I, J 63.1 խմբեր) կազմակերպմանը։
 • Ներդրումային ծրագրի իրականացման համար տարածքի նկատմամբ շահառուն պետք է ունենա սեփականության կամ կառուցապատման կամ օգտագործման կամ վարձակալության գրանցված իրավունք:
 • Շահառուն օժանդակություն ստանալու նպատակով հայտի ներկայացման պահի և օժանդակության ստացման օրվա դրությամբ չպետք է ունենա չկատարված հարկային պարտավորությունները գանձելու վերաբերյալ հարուցված վարչական վարույթ:
 • Տրամադրվող օժանդակության արժեքը չի կարող գերազանցել կառուցվող ենթակառուցվածքի արժեքի 70 տոկոսը և ոչ ավելի, քան՝
   1) մինչև 500 մլն դրամ ներդրումային ծրագրի իրականացման համար՝ ներդրումային ծրագրի ընդհանուր ներդրումների արժեքի 10 տոկոսը.
   2) 500 մլն դրամ և ավելի ներդրումային ծրագրի իրականացման համար՝ ներդրումային ծրագրի ընդհանուր ներդրումների արժեքի 20 տոկոսը,
 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունվարի 15-ի N 30-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ներառված համայնքներում իրականացվող ներդրումային ծրագրերի դեպքում՝ ներդրումային ծրագրի ընդհանուր ներդրումների արժեքի 40 տոկոսը:

Անհարաժեշտ փաստաթղթերը

 • Հայտ՝ N 1 ձև 
 • Ներդրումային ծրագրի ամփոփ նկարագիրը՝ N 2 ձև
 • ենթակառուցվածքների նկարագրությունը (այդ թվում՝ ենթակառուցվածքի նախագծերը, տեխնիկական բնութագիրը, տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը, ենթակառուցվածք շահագործող կազմակերպություններից ստացած տեխնիկական պայմանները և անհրաժեշտության դեպքում՝ վերջիններիս կողմից հետագա սպասարկման համաձայնությունը (իսկ ոռոգման համակարգերի դեպքում՝ ՋՕԸ-ից),
 • ենթակառուցվածքի կառուցումից հետո ում է տրվելու դրա սեփականության և շահագործման իրավունքը),
 • կառուցման համար անհրաժեշտ ծախսերի գնահատումը, ներառյալ՝ ենթակառուցվածքի համար անհրաժեշտ հողերի ձեռքբերման (սերվիտուտի), նախագծման, հեղինակային ու տեխնիկական հսկողության (եթե օրենսդրությամբ պահանջվում է տեխնիկական հսկողություն) ծախսերը)
 • Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հաստատած կանոնների համաձայն՝ էլեկտրամատակարարման ու ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգերին միացման աշխատանքները միացման պայմանագրերը,
 • Տեղեկատվություն ներդրումային ծրագրի իրականացման համար նախատեսված հողի/տարածքի նկատմամբ սեփականության կամ վարձակալության կամ օգտագործման իրավունքների վերաբերյալ, հավաստող փաստաթղթերով։

*Պատասխանատու մարմինը հայտը ստանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրում է այն և թերությունների բացակայության դեպքում մեկամսյա ժամկետում Շահառուի հետ կնքում է պայմանագիր փոխհատուցման տրամադրման մասին։ Հայտի թերի լինելու դեպքում վերադարձվում է Շահառուին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ հայտը շտկելու համար։ Հայտը ենթակա է մերժման, եթե նշված ժամկետում թերությունները շտկած հայտը չի ներկայացվել կամ կրկին ներկայացվել է թերի։

Օժանդակության տրամադրման կարգը․

 1. Ներդրումային ծրագիրն ամբողջ ծավալով իրականացնելուց և ենթակառուցվածքը կառուցելուց հետո՝ ներդրումային ծրագրի իրականացումը հաստատող, ենթակառուցվածքի շահագործման ակտը և ենթակառուցվածքի կառուցման համար կատարված ծախսերը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հաստատած կանոնների համաձայն՝ միացման պայմանագրերի հիման վրա կառուցված ենթակառուցվածքի դեպքում՝ կառուցման համար կատարված ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի փոխարեն միացման վճարները հավաստող, համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթերով ներկայացված հաշվետվությունը (այսուհետ՝ հաշվետվություն) շահառուն ներկայացնում է պատասխանատու մարմին։
 2. Իրականացված ներդրումները և կառուցված ենթակառուցվածքի վրա կատարված ծախսերը հաստատվում են շահառուի կողմից ներկայացված հաշվետվության հիման վրա, իսկ հաշվետվությունը պետք է կազմված և հաստատված լինի Մեծ Քառյակի (Big 4) միջազգային հեղինակավոր ցանկում ներառված աուդիտորական կազմակերպության կողմից։ Հաշվետվությունները պետք է հավաստեն շահառուի կողմից ներդրումների իրականացման և ենթակառուցվածքների կառուցման նպատակով կատարված փաստաթղթերով հիմնավորված ծախսերը և իրականացրած աշխատանքների ծավալները։
 3. Պատասխանատու մարմինը հաշվետվությունն ստանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում այն ներկայացնում է հանձնաժողովի հաստատմանը։ Հանձնաժողովը հաշվետվությունը հաստատում կամ մերժում է 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
 4. Օժանդակությանը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ հաշվետվությունը հանձնաժողովի կողմից հաստատվելուց հետո մեկամսյա ժամկետում։ Հաշվետվությունը հաստատվում է հանձնաժողովի քվեարկությամբ՝ ձայների պարզ մեծամասնությամբ։

*Ծրագրից չեն կարող օգտվել այն Շահառուները, որոնք արդեն ստացել են օժանդակություն հետևյալ որոշումների շրջանակներում՝

 • ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում անասնաբուծության ճյուղում իրականացվող ներդրումային ծրագրերին աջակցության տրամադրման փորձնական ծրագիրը հաստատելու մասին» N 276-Լ,
 • ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի «Հանրապետությունում արդյունաբերական խեցգետնաբուծության զարգացման 2024-2026 թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 532-Լ,
 • ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսապես բարդ ապրանքների արտադրությամբ զբաղվող առևտրային ընկերություններին պետական աջակցության տրամադրման ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1867-Ն

Ծրագրի վերաբերյալ առավել մանրամասն (այդ թվում՝  օժանդակության տրամադրման կարգի և պայմանների, հայտի ձևաչափի վերաբերյալ) տեղեկատվություն ստանալու նպատակով կարելի է անցնել հետևյալ հղմամբ:

Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել՝  +374 11 597 259 հեռախոսահամարով։ 

 ԹԵԺ ԳԻԾ` 81-40

Դու կարող ես կանխել կոռուպցիան

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

 • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

  * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԹԵԺ ԳԻԾ

81-40

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

 • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
 • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 597 411, (+374 11) 597 254, (+374 11) 297 428, (+374 11) 529 231

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(): Only 0 of 189 bytes written, possibly out of free disk space

in Filesystem.php line 122
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 189 bytes written, possibly out of free disk space', '/var/www/html/pages/www.mineconomy.am/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/var/www/html/pages/www.mineconomy.am/public_html/storage/framework/sessions/J9mEjJjfXXBZSPPUdRLRo6XyxFWZ5HrRGx7NHnEL', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"FmrOwA9PiJ5tDPBXTQYfMYbJIFj97pK1q5ZPVtGq";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"https://mineconomy.am/page/2699";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/var/www/html/pages/www.mineconomy.am/public_html/storage/framework/sessions/J9mEjJjfXXBZSPPUdRLRo6XyxFWZ5HrRGx7NHnEL', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"FmrOwA9PiJ5tDPBXTQYfMYbJIFj97pK1q5ZPVtGq";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"https://mineconomy.am/page/2699";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php line 122
at Filesystem->put('/var/www/html/pages/www.mineconomy.am/public_html/storage/framework/sessions/J9mEjJjfXXBZSPPUdRLRo6XyxFWZ5HrRGx7NHnEL', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"FmrOwA9PiJ5tDPBXTQYfMYbJIFj97pK1q5ZPVtGq";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"https://mineconomy.am/page/2699";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php line 83
at FileSessionHandler->write('J9mEjJjfXXBZSPPUdRLRo6XyxFWZ5HrRGx7NHnEL', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"FmrOwA9PiJ5tDPBXTQYfMYbJIFj97pK1q5ZPVtGq";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"https://mineconomy.am/page/2699";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php line 128
at Store->save()in StartSession.php line 88
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 218
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 189
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php line 60