Սևծովյան ավազանի երկրների անդրսահմանային համագործակցության ծրագիր

ԵՄ արտաքին սահմանների ուղղությամբ Անդրսահմանային համագործակցության ծրագիրը (ՍԱԾ) Եվրոպական հարևանության քաղաքականության առաջնային գերակայություններից է։ Այն աջակցում է ԵՄ արտաքին սահմանների կայուն զարգացմանը, օգնում է կրճատել կենսամակարդակների տարբերությունը իր և իր սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում և դիմակայել ընդհանուր մարտահրավերներին։ Անդրսահմանային համագործակցության ծրագիրը նպաստում է ԵՄ և հարևան երկրների (որոնք ունեն ընդհանուր հողային կամ ծովային սահման) ինչպես նաև մի քանի ԵՄ և հարևան երկրների միջև համագործակցությանը ( որոնք, օրինակ, կազմում են նույն ծովային ավազանի մի մասը): Սևծովյան ավազանի երկրների (ՍԱԵ) ծրագիրը Եվրոպական հարևանության գործիքի մի մասն է, որի առաջին փուլը մեկնարկել է 2007 թվականին: Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է խթանել Սևծովյան ավազանի հարակից շրջաններում տնտեսական և սոցիալական ամուր և կայուն զարգացումը։ Նպատակն է ստեղծել երկարաժամկետ անդրսահմանային կապեր սևծովյան ավազանի երկրների միջև։ Հետևաբար, ծրագրերը, որոնք ունեն հստակ միջսահմանային համագործակցության ազդեցություն և արդյունք, կարող են ապահովել իրենց գործողությունների կայունությունը և սիներգիան նույն բնագավառում այլ գործողությունների հետ համատեղ՝ կարող են ստանալ ֆինանսավորում։

Ծրագրի շահառու են հանդիսանում հետևյալ մասնակից երկրները՝

• ԵՄ անդամ երկրներ՝ Բուլղարիա, Հունաստան,Ռումինիա,

• Գործընկեր երկրներ՝ Վրաստան, Ուկրաինա, Հայաստան, Մոլդովա

• Անդամակցության թեկնածու երկիր՝ Թուրքիա:

Սևծովյան ավազանի երկրների անդրսահմանային համագործակցության երկրների ծրագրի 2014-2020թթ․ իրավունակ տարածաշրջանների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարող եք գտնել այստեղ ։ Հայաստանը հանդիսանում է իրավունակ երկիր իր ողջ տարածքով։

Ծրագրի շահառուներ են հանդիսանում՝

• տարածքային, տեղական և պետական ինքնակառավարման մարմինները,

• հասարակական կազմակերպությունները,

• առևտրային պալատները,

• ակադեմիական և կրթական հաստատությունները,

• մշակութային և հնագիտական ասոցիացիաները

Ծրագրի դիմելու իրավունակության չափորոշիչները նկարագրված են դրամաշնորհային հայտատուների ուղեցույցում:

Հայաստանը մասնակցում է ծրագրին 2007թ․-ից։ Ավելի քան 15 հայկական կազմակերպություններ (հիմնականում հասարակական կազմակերպություններ) մասնակցել են ծրագրին՝ իրականացնելով համատեղ ծրագրեր Երևանում և Հայաստանի Հանրապետության այլ մարզերում։

2007-2013թթ․ շրջափուլի ընթացքում իրականացվել է 22 ծրագիր։

Սևծովյան ավազանի երկրների անդրսահմանային համագործակցության ծրագրի 2007-2013թթ․շրջափուլի ՀՀ շահառուների մասնակցությամբ ծրագրեր։

1. Թափոնների կառավարման նորարարական փորձի ներածություն Վրաստանի, Մոլդովայի և Հայաստանի ընտրված քաղաքներում

2. Հանրային ոլորտի կատարելություն

3. Բնական կեղտաջրերի մաքրման համակարգերին օժանդակող սևծովյան ցանց

4. Սևծովյան շենքերի և կառույցների էներգետիկ արդյունավետության պլան

5. Մետաքսի ճանապարհի սևծովյան միջանցք

6. Տեղական/տարածաշրջանային տնտեսական զարգացման ցանցը` որպես ընդլայնված մրցունակության որոշիչ լծակ սևծովյան ավազանի տարածաշրջանում

7. Տարածաշրջանային գործարար-ինկուբատորային ցանց (Black Sea BI-Net)

8. Սևծովյան ափամերձ տարածաշրջանի մոնիտորինգ և բնապահպանական խնդիրներ, և դրանց լուծման տարբերակներ

9. Ագրո-զբոսաշրջության որակի հավաստման համակարգ

10. Մշակույթի փոխանակման հարթակ

11. Սևծովյան ավազանի տարածաշրջանի զբոսաշրջության ուղիները

12. Տարածաշրջանային փոխկապվածության և համագործակցության երիտասարդական գործողություն

13. Սևծովյան ավազանի տարածաշրջանի նորարարական գյուղական զբոսաշրջության խթանում

14. Ֆերմերներին հետազոտող խմբի լիազորությունների բաշխում գյուղատնտեսական և շրջական միջավայրի պահպանության կայուն և էկոլոգիական շահագործման համար

15. Կեղտաջրերի մաքրման և դրանց արդյունավետության բարձրացման շարունակական բարելավվող ռազմավարություն սևծովյան ափամերձ երկրների համար

16. Անտառային հրդեհները ճնշելու նպատակով հոսքային ջրերի օգտագործումը նորագույն տեխնոլոգիաների օժանդակությամբ

17. Սևծովյան ավազանի հյուսիս-արևմտյան շրջանների շրջակա միջավայրի պահպանության վերլուծության նորարարական գործիքներ

18. Քաղաքացիների ներգրավվածությունը տեղական զարգացման քաղաքականությունների առաջնահերթությունների նախագծմանն ու իրականացմանը

19. Սևծովյան առևտրային ցանց

20. Սևծովյան տարածաշրջանի արդյունաբերական զարգացումները - Հունաստանի, Ռումինիայի և Հայաստանի օրինակները

21. Սևծովյան մշակութային շարժապատկերների ծրագիր. սևծովյան ավազանում ստեղծագործական նպատակակետին հասնելու համար ընդհանուր մշակութային առանձնահատկությունները կենտրոնացնելու փորձնական մոդել

22. Ինտեգրված քաղաքաշինության կարողություն

Սևծովյան ավազանի երկրների անդրսահմանային համագործակցության 2014-2020թթ ծրագիր

Սևծովյան ավազանի երկրների անդրսահմանային համագործակցության երկրների ծրագրի երկրորդ շրջափուլը ներառված է ԵՀԳ կանոնակարգում, որն ներառում է 2014-2020թթ․ ամբողջ շրջափուլը։ ԵՀԳ ԱՀԾ Համատեղ գործառնական Ծրագրի «Սևծովյան ավազանի երկրների» ընդհանուր նպատակն է բարելավել Սևծովյան ավազանի երկրների բնակչության բարեկեցությունը՝ կայուն տնտեսական աճի և շրջակա միջավայրի պաշտպանության միջոցով:

Ծրագրի ԵՀՔ ԱՀԾ երկու թեմատիկ առաջնահերթություններն են՝

Խթանել գործարարությունը և ձեռներեցությունը Սևծովյան ավազանում

• Համատեղ խթանել գործարարությունը և ձեռնարկատիրական գործունեությունը՝ զբոսաշրջության և մշակույթի ոլորտներում, բարձրացնել անդրսահմանային առևտրի հնարավորություններն ու արդիականացումը գյուղատնտեսության և հարակից ոլորտներում:

• Խթանել Սևծովյան ավազանում շրջակա միջավայրի պաշտպանության համակարգումը և ծովային աղբի արտանետման համատեղ կրճատումը՝ բարելավել շրջակա միջավայրի համատեղ դիտանցումը (մոնիտորինգ), խթանել ընդհանուր հանրային իրազեկումը և գետերի ու ծովային աղբի նվազեցմանն ուղղված համատեղ գործողություններ:

Մանրամասն ծրագրամորումը, ներառյալ նաև ԵՀԳ ԱՀԾ 2014-2020թթ․ Սևծովյան ավազանի երկրների ծրագիրը մշակվել է Ծրագրի գործընկերների կողմից։ Ծրագրի ամբողջ բյուջեն կազմում է 54 միլիոն եվրո, ներառյալ ծրագրի իրականացնող շահառու կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող 10 տոկոս համաֆինանսավորումը։

Յուրաքանչյուր ծրագիր պետք է ընդգրկվի հետևյալ տեսակներից որևէ մեկում.

Ինտեգրված ծրագրեր, որոնց դեպքում յուրաքանչյուր շահառու իրականացնում է ծրագրի գործառույթների մի մասն իր տարածքում,

• Համաչափ ծրագրեր, որոնց դեպքում նմանատիպ գործողությունները զուգահեռաբար իրականացվում են մասնակից երկրներում,

Մեկ երկրում իրականացվող ծրագրեր, որոնց դեպքում ծրագրերն հիմնականում և ամբողջությամբ իրականացվում են մասնակից երկրներից որևէ մեկ երկրում, սակայն հօգուտ բոլոր կամ որոշ մասնակից երկրների, և որոնց դեպքում հատկորոշված են անդրսահմանային ազդեցությունները և օգուտները։

ԵՄ ծրագրերի կառավարման բաժինը հանդիսանում է Սևծովյան ավազանի երկրների անդրսահմանային համագործակցության ծրագրի Ազգային մարմինը, որի հիմնական գործառույթն է տեղեկատվության փոխանցում շահառուներին (աշխատաժողովների կազմակերպում, հայերենով նյութերի տրամադրում, հայտադիմումների ընդունման մեկնարկի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում, Ծրագրի կանոնների և ընթացակարգերի վերաբերյալ համապատասխան բացատրական աշխատանքների իրականացում), ՀՀ շահառուներին գործընկերներ գտնելու հարցում օժանդակության տրամադրում և ծրագրերի մոնիթորինգ։

ԵՀԳ ԱՀԾ Սևծովյան ավազանի երկրների Համատեղ գործառնական ծրագրի 2014-2020թթ․ ծրագրային առաջարկների ընդունման մեկնարկը տրվել է 2017թ․ հունվարի 31-ին և վերջնաժամկետ է սահմանվել 2017թ մայիսի 31-ը։ Ծրագրի այդ շրջափուլի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 19,655,625.60 եվրո։

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Սևծովյան ավազանի երկրների անդրսահմանային համագործակցության ծրագիր

ԵՄ արտահանում ԵՄ «GSP+» REX միջոցով

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 542503 (+374 11) 530 333 (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00