Ծրագրի ղեկավարի ընտրության հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր/ՀԲ-կողմից ֆինանսավորվող «Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիտորինգի և գնահատման կարողությունների զարգացման» ծրագիր / ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն

Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիր՝ Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիտորինգի և գնահատման կարողությունների զարգացման ծրագիր
Ծրագրի համարը՝  P158359
Վարկի/Փոխառության/ Դրամաշնորհի համարը՝ Դրամաշնորհ No. TF0A4449
Նշանակման անվանումը՝ Ծրագրի ազգային ղեկավար (Խորհրդատու)
Հղման համարը՝  PHRD-C-2-2/4  /ըստ Գնումների պլանի/
 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Համաշխարհային բանկի կողմից ստացել է դրամաշնորհ «Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիտորինգի և գնահատման կարողությունների զարգացման» ծրագրի (PHRD) իրացման նպատակով և նախատեսվում է այդ գումարների մի մասով վճարել Ծրագրի ազգային ղեկավարի՝ տեղական փորձագետի ծառայությունները:

Խորհրդատվական ծառայությունների նպատակն է իրականացնել ծրագրի կառավարումը ծրագրի կառավարման փաստաթղթերին համպատասխան:   

Խորհրդատուի ծառայությունները (այսուհետ՝ Ծառայություններ) ներառում են՝  

Ծրագրի ընդհանուր կառավարում, մոնիթորինգ և հաշվետվություններ

 1. Ծրագրի ընդհանուր կառավարում և համակարգում` համագործակցելով Պատվիրատուի, Ծրագրի շահառուների, շահագրգիռ գործակալությունների և Համաշխարհային Բանկի հետ;
 2. Ծրագրի արդյունավետ և ճկուն համակարգում` համաձայն Ծրագրի գործառնական ձեռնարկի, Գործողությունների ծրագրի, բյուջեի և գնումների ծրագրի;
 3. Իրական առաջընթացը և ծրագրավորումը արտացոլելու համար Գործողությունների ծրագրի և արդյունքների շրջանակի տվյալների թարմացում, ինչպես նաև Պատվիրատուին ցանկացած փոփոխության ներկայացում;
 4. Հիմնական ցուցանիշների առաջընթացի, ինչպես նաև եռամսյակային հաշվետվությունների նախապատրաստում և ժամանակին ներկայացում Պատվիրատուին;
 5. Ծրագրի գործունեության մոնիթորինգ` թիրախների իրականացումն ապահովելու նպատակով, ցանկացած էական տատանումները ժամանակին նկատելը, վերջնական Ծրագրի համար տեղեկատվություն տրամադրելը և վերջնական հաշվետվություն ներկայացնելը;
 6. Հանդիպումների կազմակերպում Պատվիրատուի և շահագրգիռ կողմերի հետ, օր.` Էկոնոմիկայի նախարարության հետ` Ծրագրերի գործունեության արդյունավետ իրականացումն ապահովելու նպատակով:
  Պայմանագրերի կառավարում
 7. Միջազգային և ազգային փորձագետների համար նախապատրաստել Գործունեության շրջանակ` նախատեսված գնումների պլանով, որում ներառված են Ծրագրի փորձագետների և Համաշխարհային Բանկի թիմի կողմից տրամադրված համապատասխան նյութերը, և մասնակցել յուրաքանչյուր պաշտոնի համար որակյալ թեկնածուի ընտրությանը,
 8. Համակարգել Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման վարչության աշխատակիցների և փորձագետների գործունեությունը` ապահովելով անհրաժեշտ կարգավորման աշխատանքների կատարումը, ինչպես նաև առաքելությունների և պաշտոնական հանդիպումների մասին նախապես ծանուցումը;
 9. Աջակցել Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման վարչությանը` Ծրագրի շրջանակներում մատակարարման և սպասարկման պայմանագրերի պատշաճ իրականացումն ապահովելու գործում, ներառյալ Ծրագրի փորձագետների աշխատանքի և հաշվետվությունների ժամանակին տրամադրումը, տեղեկատվական համակարգերի սարքավորումների և այլ գնված ապրանքների որակը և համապատասխանելիությունը, միջազգային և ազգային տվյալների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և այլ փորձագետների տեխնիկական հմտությունների շրջանակի մշակումը:
 10. Արտաքին համակարգում և տեղեկատվության տարածում, այլ գործառույթներ
 11. Աջակցություն Ծրագրի շահառու գործակալություններին` արդյունավետ համակարգում և համագործակցություն իրականացնելու համար՝ մասնավորապես տեղեկատվության կանոնավոր փոխանակման միջոցով;
 12. Ծրագրի մասին տեղեկատվության տարածում արտաքին շահառուներին,
 13. Պատվիրատուի կողմից նախատեսված Ծրագրի իրականացմանը վերաբերող այլ պարտականությունների իրականացում: Մանրամասն տեղեկությունները ներկայացված են կից Տեխնիկական առաջադրանքում:

Աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում՝ 2020թ. փետրվարից մինչև 2020թ.-ի մայիսը( ծրագրի հնարավոր երկարացմամբ):

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման վարչությունը (ԳԾԻՎ) այժմ հրավիրում է իրավասու խորհրդատուներին ներկայացնելու իրենց հետաքրքրվածության հայտերը ծառայության մատուցման համար: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական սեղմագրեր (CVs), որոնք ներառում են տեղեկատվություն Ծառայությունների իրականացման համար պահանջվող որակավորման և համապատասխան փորձի վերաբերյալ:

Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ունենան հետևյալ որակավորումները.

Հիմնական որակավորումները՝

 • Բարձրագույն կրթություն գյուղատնտեսության, գյուղատնտեսական տնտեսագիտության, տնտեսագիտության կամ հարակից բնագավառներում;
 • Կարողություն բարձր մակարդակով աշխատելու գործընկերների մեծ շրջանակի հետ՝ ներառյալ կառավարական գործակալությունները և դոնորները;\
 • Տարածաշրջանում գյուղատնտեսության, գյուղի զարգացման և այլ հարակից ոլորտներում ծրագրերի կառավարման առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ՝  ներառյալ ղեկավարվող ծրագրի բյուջեի կազմումը և հաշվետվողականությունը;
 • Հայաստանի կառավարական կառույցների և  ընթացակարգերի լավ իմացություն, կառավարությունում կամ կառավարության հետ առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ;
 • Հանրային կառավարման ոլորտում կամ դրա հետ աշխատանքային փորձ;
 • Հաշվետվություններ գրելու, վերլուծություններ և պրեզենտացիաներ կազմելու ունակություններ;ղեկավարման, հաղորդակցման և դյուրացման ունակություններ;
 • Հայերենի ազատ տիրապետում և անգլերենի բանավոր, կարդալու և գրելու գերազանց կարողություն;
 • Գրասենյակային սարքավորումների օգտագործման ունակություն։

Նախընտրելի որակավորումները՝

Կարողությունների հզորացման ծրագրերի իրականացման կամ ապացույցների վրա հիմնված քաղաքականության բնագավոռւմ ուսուցման տրամադրման փորձ;
Տվյալների և տեղեկատվական համակարգերի բնագավառում փորձ։

Հետաքրքրված խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրվում է Համաշխարհային Բանկի ուղեցույցների 1.9 կետին. ՎԶՄԲ վարկի և ՄԶԸ փոխառությունների և դրամաշնորհների շրջանակներում խորհրդատուների ընտրություն և վարձում Համաշխարհային Բանկի Վարկառուների կողմից/հունվար 2011թ./վերանայված հուլիս 2014թ. («Խորհրդատուների ընտրության ուղեցույց»), որտեղ մասնավորապես նշվում է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ (www.worldbank.org/procure):

Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի «Խորհրդատուների ընտրության ուղեցույցի» Բաժին V-ում սահմանված Անհատ խորհրդատուների  ընտրության մեթոդի ընթացակարգի համաձայն:

Անհատ խորհրդատուի գնահատման չափանիշներն են.
ա/ Խորհրդատուի որակավորումը – 30 միավոր;
բ/ Ընդհանուր աշխատանքային փորձը - 30 միավոր;
գ/ Աշխատանքային փորձի համապատասխանությունը ոլորտում – 40 միավոր:

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են ձեռք բերվել ստորև նշված հասցեում աշխատանքային օրերին, ժամը՝  10:00-ից մինչև 17:00:

Հետաքրքրվածության հայտերը պետք է ներկայացվեն ծրագրի գնումների բաժին մինչև 2020թ. փետրվարի 18-ը,  ժամը՝ 17:00-ը, ստորև նշված հասցեով՝
Երևան, Մ. Մկրտչյան փող. 5, 8-րդ հարկ, 832 սենյակ;
Էլ-փոստ. atovmasyan@agridf.am

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

 • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

  * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

 • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
 • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00