ԹԱՅԵՔՍ

Թայեքս տեխնիկական օժանդակության գործիք

Տեխնիկական աջակցության եւ տեղեկատվության փոխանակման գործիքը (Թայեքս) Եվրահանձնաժողովի գործիքն է, որն աջակցում է պետական կառավարման մարմիններին` ԵՄ օրենսդրության մոտարկման, կիրառման, ինչպես նաեւ ԵՄ լավագույն փորձի փոխանակման շրջանակներում: Այս գործիքը ստեղծվել է 1996 թվականին:

Թայեքսը հիմնականում կարիքների հիման վրա ստեղծված գործիք է, որն անհատական կարճաժամկետ փորձագիտական խորհրդատվություն է տրամադրում հարցերի լուծման վերաբերյալ: Թայեքս գործիքը տրամադրում է չորս տեսակի աջակցություն.

Աշխատաժողովներ. ընդհանուր նպատակն է ներկայացնել եւ բացատրել ԵՄ օրենսդրությունը եւ օրենսդրությանը առնչվող խնդիրները շահառու երկրների պետական կառավարման մարմիններին: Փորձագետները կարող են լինել մեկ կամ մի քանի ԵՄ անդամ պետություններից: Մասնակիցների առավելագույն թվաքանակը կարող է լինել մինչև 90 պաշտոնյա: Թայեքս աշխատաժողովը առավելապես օգտագործվում է ԵՄ համընդհանուր օրենսդրության դրույթների վերաբերյալ հիմնովին տեղեկատվություն ստանալու, ինչպես նաև ԵՄ անդամ տարբեր երկրներում կիրառվող ԵՄ օրենսդրության տարբեր մոդելների կիրառման մասին իրազեկվածության բարձրացման նպատակով: Տարբեր երկրների ֆորմատով կազմակերպված աշխատաժողովները հիանալի հնարավորություն են ստեղծում շահառու երկրների միջև կապերի ստեղծման, ինչպես նաև փորձի փոխանակման համար: Սովորաբար վերոնշյալ աշխատաժողովներին ներգրավվում են 5-6 ԵՄ անդամ երկրներից փորձագետներ:

Փորձագիտական առաքելություններ. ընդհանուր նպատակն է շահառու հաստատությունների վարչակազմին տրամադրել խորը խորհրդատվություն ԵՄ օրենսդրության հատուկ կամ կոնկրետ հատվածների փոխակերպման, իրականացման կամ կիրառման վերաբերյալ: Փորձագիտական առաքելությունը լավագույնս օգտագործվում է խորհրդատվություն տրամադրելու համար, երբ պետական կառավարման տիրույթում որոշակի բարեփոխումներ գտնվում են իրականացման փուլում: Յուրաքանչյուր փորձագիտական առաքելության շրջանակներում կարող են ներգրավվել մինչև 3 ԵՄ անդամ պետության փորձագետներ: Փորձագիտական առաքելությունը օգտակար գործիք է գործողությունների պլանների, հայեցակարգային փաստաթղթերի մշակման, իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ խորհրդատվություն տրամադրելու, համապատասխան ինստիտուցիոնալ կառույցների վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու համար եւ այլն:

Գնահատողական առաքելություն. ընդհանուր նպատակն է գործընկերների կողմից ստանալ գնահատականներ շահառու երկրների պետական կառավարման մարմինների օրենսդրությունների վերաբերյալ, ինչպես նաեւ համապատասխան միջազգային լավագույն փորձի ու համընդհանուր ստանդարտների վերաբերյալ տեղեկատվություն: Աջակցությունը հիմնականում տրամադրվում է ընտրված իրավասության ոլորտում վերլուծական հաշվետվությունների եւ փորձագետների կողմից մշակված առաջարկությունների միջոցով: Նման առաքելությունները կարող են կարեւոր ներդրում ունենալ Հայաստանի` Եվրոպական հարևանության քաղաքականության գործողությունների ծրագրի եւ այլ Գործընկերության փաստաթղթերի մշակման շրջանակներում իրականացվող մոնիտորինգային և գնահատողական միջոցառումների վրա: Յուրաքանչյուր առաքելության շրջանակներում կարող են ներգրավվել մինչեւ 3 ԵՄ անդամ պետության փորձագետներ: Թայեքս գնահատողական առաքելության անհրաժեշտության դեպքում անհրաժեշտ է լրացնել Թայեքս փորձագիտական առաքելության հայտաձևը:

Ճանաչողական այցեր. ընդհանուր նպատակն է շահառու երկրների պաշտոնատար անձանց տրամադրել ԵՄ օրենսդրության իրականացման եւ (կամ) կիրառման վերաբերյալ գործնական և փորձագիտական գիտելիքներ: Թայեքս ճանաչողական այցը լավագույնս օգտագործվում է շահառու երկրների համապատասխան ինստիտուցիոնալ կառույցներին փորձառություն, ԵՄ անդամ պետություններում կիրառվող ներքին կանոնների, ընթացակարգերի եւ կիրառվող վարչական գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու համար: Ճանաչողական այցին դիմելու համար անհրաժեշտ է հիմնավորումներ, թե ինչու տեխնիկական աջակցության հատկապես այդ տեսակն է անհրաժեշտ ծագած խնդիրները լուծելու համար, հետևաբար այն կարելի է համարել հիմնավորված, երբ շահառու երկրների վարչակազմերն արդեն նախաձեռնել են պետական կառավարման ոլորտի և ԵՄ օրենսդրությունների ներդաշնակեցման գործընթացը և անհրաժեշտ է սովորել դրա իրականացման եւ / կամ կիրառման գործնական հարցերը: Յուրաքանչյուր ճանաչողական այցին կարող են ներգրավվել շահառու հաստատությունից առավելագույնը 3 պաշտոնատար անձ:

Հնարավոր է դիմել մի քանի Թայեքս օժանդակության տեսակներին` միաժամանակ մեկ փաթեթով ներկայացնելով պատշաճ կերպով լրացված հայտերը:

Թայեքսը Հայաստանի և մի շարք այլ Հարևանության քաղաքականության երկրների համար դարձավ հասանելի 2006թ.-ից Եվրոպական հարևանության և գործընկերության գործիքի շրջանակներում: Այդ ժամանակից ի վեր Հայաստանում հաստատվել և իրականացվել է ավելի քան 200 Թայեքս միջոցառումներ:

Թայեքս հայտադիմումների առաջարկությունների ներկայացման հատուկ մեկնարկ գոյություն չունի: Շահագրգիռ երկրներն ու համապատասխան հաստատությունները կարող են դիմել Թայեքս գործիքի օժանդակությանը ամբողջ տարվա ընթացքում: Թայեքս գործիքի աջակցությունից կարող են օգտվել.

• կենտրոնական պետական կառավարման մարմիններում աշխատող քաղաքացիական ծառայողները.

• դատական եւ իրավապահ մարմինները.

• Խորհրդարաններում եւ օրենսդրական խորհուրդներում աշխատող քաղաքացիական ծառայողները.

• Սոցիալական գործընկերների, արհմիությունների եւ գործատուների միությունների ներկայացուցիչները:

ԵՄ ծրագրերի կառավարման բաժինն աջակցում է շահագրգիռ հաստատություններին Թայեքս հայտադիմումների պատրաստման փուլից մինչև ծրագրի փակում: Ավելի կոնկրետ, ԵՄ ծրագրերի կառավարման բաժինը խորհրդատվություն է տրամադրում գերատեսչություններին, թե որ Թայեքս օժանդակության գործիքը առավել նպատակահարմար կլինի պահանջները իրականացնելու վերաբերյալ: Այն նաև աջակցություն է տրամադրում դիմումների մշակման գործընթացում, իրականացնում է որակի հսկողություն: ԵՄ ծրագրերի կառավարման բաժինը, Թայեքս հայտադիմումները Եվրոպական հանձնաժողով ներկայացնելուց առաջ, համակարգում է բոլոր կողմերի միջեւ տեղեկատվության փոխանակումը, հետեւում է իրականացումը, իրականացնում է Թայեքս գործառնությունների ընդհանուր մոնիտորինգ եւ պահանջում հաշվետվություն:

 

Հավելյալ տեղեկատվություն

Թայեքս կայք-էջ

Թայեքս ձեռնարկ

Հայտադիմումների նմուշներ (անգլերեն)

ԵՄ արտահանում ԵՄ «GSP+» REX միջոցով

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 542503 (+374 11) 530 333 (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00