Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման գործընթացի իրականացում

♦ Հյուրանոցային ծառայություններ մատուցելու կարգն ու պայմանները.

1. Հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման որակը պետք է համապատասխանի նորմատիվ իրավական ակտերի և հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման պայմանագրի պահանջներին,

2. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտները կամավորության սկզբունքով կարող են ստանալ որակավորման կարգ,

3. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման կարգը շնորհվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հունիսի 10-ի N 946-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան` հինգ տարի ժամկետով,

4. Որակավորման կարգ ունեցող հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների նյութատեխնիկական ապահովումը և մատուցվող ծառայությունների ցանկը պետք է համապատասխանեն շնորհված որակավորման կարգի պահանջներին,

5. Որակավորման կարգերի պահանջների փոփոխության դեպքում որակավորման կարգ ունեցող հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների նյութատեխնիկական ապահովումը և ծառայությունները ենթակա են համապատասխանեցման որակավորման կարգի պահանջներին` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից 90 օրվա ընթացքում:

 

♦ Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման ընթացակարգը.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 10-ի «Հյուրանոցային ծառայություններ մատուցելու կարգն ու պայմանները սահմանելու, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման կարգերը և որակավորման ընթացակարգը հաստատելու մասին» N 946-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով սահմանվում է հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման ընթացակարգը (այսուհետ` ընթացակարգ)` համաձայն «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջների:

Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի որակավորման կարգ ստանալու նպատակով հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձը (Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում) կամ անհատ ձեռնարկատերը (այսուհետ` հայտատու) որակավորող մարմին է ներկայացնում հայտ` կցելով ընթացակարգի 5-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը` թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով, որում նշվում են հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի անվանումը, տեսակը, կոնտակտային տվյալները (այդ թվում` էլեկտրոնային փոստի հասցեն), ակնկալվող որակավորման կարգը և տեղեկատվություն պետական գրանցման կամ հաշվառման համարի վերաբերյալ:

Էլեկտրոնային եղանակով հայտը ներկայացնելու և ընդունելու գործընթացն իրականացվում է հետևյալ կերպ`

Որակավորման կարգ ստանալու համար հայտատուն Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարման համակարգի www.e-gov.am կայքի «Տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից որակավորման վկայականների և հավաստագրերի համար ներկայացվող դիմումների ընդունման համակարգ» բաժնում ընտրում է տրամադրող գերատեսչությունը` Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը կամ բնագավառը դաշտի «Գործունեության այլ բնագավառներ» բաժինը և ընտրում է «Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի որակավորում» ենթաբաժինը, ինչպես նաև հայտատուի տեսակը և լրացնում հայտը` համաձայն ձևի` կցելով ընթացակարգի 5-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը: Հայտի համապատասխան դաշտերը լրացնելուց հետո հայտն ստորագրվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ` համապատասխան ֆորմատի ֆայլի տեսքով (PDF): Ընթացակարգի 5-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացվում են տեսաներածված պատճենի` համապատասխան ֆորմատի ֆայլի տեսքով (DOC, DOCX, PDF, JPEG, XLS կամ XLSX):

Հայտը համարվում է ընդունված` որակավորող մարմին մուտք լինելու օրվանից: Էլեկտրոնային եղանակով հայտի մուտքագրված լինելու փաստը հավաստվում է հետադարձ ծանուցմամբ, որը պարունակում է 12-նիշանոց ծածկագիր: Հայտատուն հայտի ընթացքին կարող է հետևել նշված 12-նիշանոց ծածկագրով համակարգ մուտք գործելու միջոցով:

Հայտին կից ներկայացվում են`

1) հայտը ներկայացնելու պահից ոչ ավելի, քան 10 տարի առաջ ուժի մեջ մտած հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի շահագործման փաստագրման ակտը` «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան, տեխնիկական անձնագիրը` քաղաքաշինության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի սահմանած կարգին համապատասխան, կամ շահագործման ենթակա լինելը հավաստող` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ փաստաթուղթ.

2) օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված հրդեհային անվտանգության պահանջներին հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի համապատասխանության մասին հրդեհային անվտանգության բնագավառում լիազոր մարմնի եզրակացություն` տրված ոչ շուտ, քան հայտը ներկայացնելու պահից 30 օր առաջ.

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի եզրակացությունը սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովվածության մասին` տրված ոչ շուտ, քան հայտը ներկայացնելու պահից 30 օր առաջ.

4) հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտ հանդիսացող անշարժ գույքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման վկայականի պատճենը:

Հայտատուն ընթացակարգի 19-րդ կետով նախատեսված դրական եզրակացությամբ արձանագրությունն ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում որակավորող մարմին է ներկայացնում այն փաստաթղթերի բնօրինակները, որոնք օրենքով կամ ընթացակարգով որակավորող մարմին պետք է ներկայացվեն բնօրինակի տեսքով, իսկ լիազորված անձի դեպքում` լիազորագիրը և անձը հաստատող փաստաթուղթը:

Որակավորող մարմինը հայտատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված հայտին կցված փաստաթղթերի տեսաներածված պատճենների հետ` դրանց պատշաճ լինելու մեջ հավաստիանալու նպատակով, որից հետո փաստաթղթերի բնօրինակները, բացառությամբ պետական տուրքի անդորրագրի, վերադարձվում են հայտատուին:

Գնահատող հանձնաժողովի դրական եզրակացության դեպքում` որակավորող մարմինը եզրակացությունն ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ընդունում է հայտը բավարարելու և հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտին համապատասխան որակավորման կարգ շնորհելու մասին որոշում և հայտատուին հանձնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հունիսի 10-ի N 946-Ն որոշմամբ սահմանված որակավորման վկայական՝ ընդ որում, էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված դիմումի պարագայում կից փաստաթղթերի բնօրինակները ներկայացնելու դեպքում, որոնք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիազորված մարմին պետք է ներկայացվեն բնօրինակի տեսքով (իսկ լիազորված անձի դեպքում` նաև համապատասխան լիազորագիրը և անձը հաստատող փաստաթուղթը ներկայացնելու դեպքում):

Հայտատուի դիմումով որակավորման վկայականը կարող է տրվել նաև այլ լեզվով:

Որակավորման վկայականը տրվում է 5 տարի ժամկետով:

♦ Զբոսաշրջության բնագավառում հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման համար գանձվող պետական տուրքի դրույքաչափերը և վճարման հաշվեհամարները

Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման գնահատող հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ արձանագրությունն ստանալուց հետո հայտատուն 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում որակավորող մարմին է ներկայացնում վճարված պետական տուրքի անդորրագիրը (բնօրինակը), իսկ էլեկտրոնային վճարման պետական համակարգի միջոցով վճարում կատարելու դեպքում` էլեկտրոնային համակարգի կողմից գեներացված անդորրագիրը կամ անդորրագրի 20-նիշանոց համարը, ընդ որում` վերոնշյալ ժամկետում պետական տուրքը չվճարելու դեպքում հայտը ենթակա է մերժման:

Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման (սահմանված չափանիշներին համապատասխան) համար գանձվող պետական տուրքի դրույքաչափերը և վճարման հաշվեհամարները.

մինչև երեք աստղ հյուրանոցի, մոթելի յուրաքանչյուր աստղի համար` տարեկան   

բազային տուրքի

150 -ապատիկի

  չափով

 900005167524 
չորս աստղ հյուրանոցի, մոթելի յուրաքանչյուր աստղի համար` տարեկան

բազային տուրքի

200-ապատիկի

  չափով

 900005167532 
հինգ աստղ հյուրանոցի, մոթելի յուրաքանչյուր աստղի համար` տարեկան

բազային տուրքի

250-ապատիկի չափով

 900005167540 
հինգ աստղ «Դելյուքս» հյուրանոցի համար` տարեկան բազային տուրքի      1500-ապատիկի չափով  
հյուրանոցատիպ հանգրվանի, առողջարանի յուրաքանչյուր աստղի համար` տարեկան

 բազային տուրքի

100-ապատիկի

  չափով

 900005167557 

հանգստյան և մասնագիտացված ճամբարի կամ տան, պանսիոնի, զբոսաշրջային, մանկապատանեկան, ճամբարային բնակատեղի  (համալիրի)`

I կարգի համար` տարեկան

բազային տուրքի

150-ապատիկի չափով

 900005167565 
II կարգի համար` տարեկան

բազային տուրքի

100-ապատիկի չափով

 900005167565 
III կարգի համար` տարեկան

 բազային տուրքի

50-ապատիկի չափով

 900005167565 

զբոսաշրջային տան`

I կարգի համար` տարեկան

բազային տուրքի

15-ապատիկի չափով

 900005167573 
II կարգի համար` տարեկան բազային տուրքի

10-ապատիկի չափով

 900005167573 
III կարգի համար` տարեկան

բազային տուրքի

5-ապատիկի չափով

 900005167573 

 

 

Զբոսաշրջային տների միջոցով հյուրանոցային ծառայություններ մատուցելու դեպքում ֆիզիկական անձինք պետական բյուջե վճարվող պարտադիր վճարների կամ գանձույթների մասով համարվում են արտոնագրային վճար վճարողներ:

 

(Տեղեկատվություն և խորհրդատվություն ստանալու համար զանգահարեք (+374 11) 597 157, (+374 11) 597 156) հեռախոսահամարներով կամ գրեք saslizadyan@mineconomy.am կամ anmkrtchyan@mineconomy.am հասցեներով:

 

 

Հայաստանում 2021թ․ նախատեսվող ցուցահանդես-տոնավաճառների ցանկ

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

ԵՄ արտահանում ԵՄ «GSP+» REX միջոցով

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԳԵԼՔ

(+374 11) 597 150, (+374 11) 597 153

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 542 503, (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00