Գնումների գործընթաց
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի կարիքների համար իրականացվող գնման ընթացակարգերին առնչվող փաստաթղթերը հրապարակվում են http://gnumner.am/ և http://azdarar.am/ էլեկտրոնային կայքերում:
Պայմանագրերի շրջանակում կազմված հանձնման-ընդունման արձանագրություններ և հաշիվ-ապրանքագրեր
Բենզինի մատակարարում
Գրասենյակային հաշվողական սարքերի պահպանում և վերանորոգում
Գրասենյակային կահույք
Պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայություններ
«Համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումների, օժանդակ նյութերի և համակարգչային ծրագրային փաթեթների» ձեռքբերում
Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների մատակարարում
Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի մատակարարում
Ավտոպահեստամասերի մատակարարում
ՀՀ ՏԶՆՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-17-03» ծածկագրով ընթացակարգ Տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների մատակարարում
ՀՀ ՏԶՆՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/3-17-05» ծածկագրով ընթացակարգ Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի մատակարարում
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կարիքների համար գարսենյակային հաշվղական սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայության ձեռքբերում
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Շուկայիի վերահսկողության տսչության կարիքների համար դիզելային վառելիքի ձեռքբերում
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կարիքների համար ավտոմոքենաների վերանորոգման ծառայության ձեռքբերում
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կարիքների համար տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերում /արտաբյուջե