ԵԱՏՄ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգերի ցանկ

Երկաթուղային շարժակազմի անվտանգության մասին
О безопасности железнодорожного подвижного состава

Արագընթաց երկաթուղային տրանսպորտի անվտանգության մասին
О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта

Երկաթուղային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի անվտանգության մասին
О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта

Փաթեթվածքի անվտանգության մասին
О безопасности упаковки

Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին
О безопасности низковольтного оборудования

Խաղալիքների անվտանգության մասին
О безопасности игрушек

Օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքի անվտանգության մասին
О безопасности парфюмерно-косметической продукции

Երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված արտադրանքի անվտանգության մասին
О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков

Մեքենաների և սարքավորումների անվտանգության մասին
О безопасности машин и оборудования

Վերելակների անվտանգություն
Безопасность лифтов

Պայթյունավտանգ միջավայրերում աշխատանքի համար նախատեսված սարքավորումների անվտանգության մասին
О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах

Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մազութին ներկայացվող պահանջների մասին
О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту

Ավտոմոբիլային ճանապարհների անվտանգություն
Безопасность автомобильных дорог

Գազանման վառելիքով աշխատող ապարատների անվտանգության մասին
О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе

Հացահատիկի անվտանգության մասին
О безопасности зерна

Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին
О безопасности колесных транспортных средств

Ճարպայուղային արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգ
Технический регламент на масложировую продукцию

Սննդամթերքի անվտանգության մասին
О безопасности пищевой продукции

Սննդամթերքի մակնշման մասին
Пищевая продукция в части ее маркировки

Թեթև արդյունաբերության արտադրանքի անվտանգության մասին
О безопасности продукции легкой промышленности

Անհատական պաշտպանության միջոցների անվտանգության մասին
О безопасности средств индивидуальной защиты

Մրգերից և բանջարեղենից ստացված հյութամթերքի տեխնիկական կանոնակարգ
Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей

Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն
Электромагнитная совместимость технических средств

Կահույքագործական արտադրանքի անվտանգության մասին
О безопасности мебельной продукции

Փոքրաչափս նավերի անվտանգության մասին
О безопасности маломерных судов

Հատուկ նշանակության սննդամթերքի առանձին տեսակների, այդ թվում՝ դիետիկ բուժիչ եւ դիետիկ կանխարգելիչ սննդի համար նախատեսված սննդամթերքի անվտանգության մասին
О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания

Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և տեխնոլոգիական օժանդակ միջոցների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջներ
Требования к безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств

Քսանյութերին, յուղերին եւ հատուկ հեղուկներին ներկայացվող պահանջների մասին
О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям

Գյուղատնտեսական և անտառտնտեսական տրակտորների և դրանց կցորդների անվտանգության մասին
О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов

Ավելցուկային ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների անվտանգության մասին
О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

Կաթի և կաթնամթերքի անվտանգության մասին
О безопасности молока и молочной продукции

Մսի և մսամթերքի անվտանգության մասին
О безопасности мяса и мясной продукции

Ծխախոտային արտադրանքի մասին տեխնիկական կանոնակարգ
Технический регламент на табачную продукцию

Հրատեխնիկական արտադրատեսակների անվտանգության մասին
О безопасности пиротехнических изделий

Պայթուցիկ նյութերի և դրանց հիմքով արտադրատեսակների անվտանգության մասին
О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе

Ձկան և ձկնամթերքի անվտանգության մասին
О безопасности рыбы и рыбной продукции

♦ Որպես վառելիք օգտագործելու համար նախատեսված հեղուկացված ածխաջրածնային գազերին ներկայացվող պահանջներ
Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива

♦ Էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրատեսակներում վտանգավոր նյութերի կիրառումը սահմանափակելու մասին
Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

♦ Ատրակցիոնների անվտանգության մասին 
О безопасности аттракционов

♦ Մանկական խաղահրապարակների սարքավորումների անվտանգության մասին
О безопасности оборудования для детских игровых площадок

♦ Փաթեթավորված խմելու ջրի մասին, ներառյալ բնական հանքային ջուրը
О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду