ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը հայտարարում է` Նախարարության գործերի կառավարման վարչության վարորդի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթ
8 Հունվար, 2019

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- միջնակարգ կրթություն.

- վարորդական վկայական (BC կարգ)

- տարիքային սահամանափակումը` 25-50 տարեկան

- առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ

Աշխատավարձի չափը՝ 105824 (հարյուր հինգ հազար ութ հարյուր քսանչորս) դրամ։

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

• գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),

• կենսագրական (CV)` հայերեն լեզվով

• կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (ունենալու դեպքում),

• վարորդական վկայականի պատճենը,

• աշխատանքային գրքույկի պատճենը (ունենալու դեպքում),

• արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք,

• մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի,

• անձնագրի պատճենը:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` անձամբ կամ էլեկտրոնային հասցեով՝ ժամը 9.30-ից մինչև 17.30-ը։

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 2019 թվականի հունվարի 16-ը:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունում նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչություն (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5, հեռ. 011-59-71-98, էլ-փոստ mtashchyan@mineconomy.am):